Oferta educativa

Inici » Oferta educativa

Un projecte educatiu ben definit per a una escola viva

El CE Montseny té un projecte educatiu ben definit, però és una escola viva, conscient que la societat actual està immersa en una situació de canvis continuats. Per això, evolucionem també de manera constant en els mitjans i en la manera de transmetre els nostres missatges, per tal d’adaptar-nos a la realitat de cada moment, amb la voluntat d’ajudar l’alumnat a ser persones íntegres , formades i responsables, comptant sempre amb el suport conjunt de la família i els diferents estaments del Centre.

Imatges del centre

Aprendre a encarar els reptes del segle XXI

Aprendre a conèixer

L’educació ha de garantir que el nostre alumnat tingui la curiositat i l’interès, les eines i l’actitud necessàries per poder aprofitar les possibilitats d’aprendre al llarg de la seva vida.

Aprendre a viure junts

Volem desenvolupar en l’alumnat competències socials, per saber realitzar projectes en comú i resoldre conflictes amb actituds de comprensió, tolerància, respectant els valors dels 30 articles dels drets humans.

Aprendre a fer

Hem de formar els homes I les dones del demà per adquirir unes competències que els capacitin per treballar en equip, per fer front a un gran nombre de situacions i sortir enfortits de cada experiència.

Aprendre a ser

Hem d’aconseguir que puguin actuar amb autonomia, responsabilitat personal i criteri propi, fomentant una actitud reflexiva i un pensament crític.

Educació Infantil

Un entorn de confiança on l’infant se sent acollit i motivat

La finalitat de l’educació infantil en el centre és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

En aquesta etapa s’atendran especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social.

En el nostre centre s’imparteix el 2n cicle d’Educació Infantil: INF3 , INF4 , INF5.

Projecte educatiu educació infantil

Educació Primària

Prepararem els alumnes perquè puguin donar respostes creatives i innovadores

La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Projecte educatiu educació primària

Educació Secundària

Implementem diferents metodologies per tal que l’alumne sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge

L’ESO es defineix com una etapa del sistema educatiu que ha de donar resposta a tots els nois i noies fins als 16 anys, proporcionant-los una preparació que afavoreixi el procés maduratiu per tal que puguin desenvolupar-se al llarg de la seva vida en els diferents aspectes de la seva personalitat.

En acabar aquesta última etapa obligatòria, els alumnes que hagin assolit els objectius fixats, rebran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, que els facultarà per accedir a l’educació secundària postobligatòria (als batxillerats i a la formació professional de grau mitjà ) o bé per incorporar-se al món del treball.

Projecte educatiu educació secundària
Diploma Dual

Batxillerat

Acompanyem el desenvolupament personal i l’exercici d’una ciutadania activa i responsable

El Batxillerat és una etapa d’ensenyament no obligatori que consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Aquest cicle compleix una important funció d’enllaç entre l’Educació Secundària Obligatòria i l’educació superior universitària o la transició a l’entrada al món laboral en una millor preparació cultural.

El Centre d’Estudis Montseny, com antiga Secció Filial, té el Batxillerat concertat i compta amb autorització per impartir-ne dues modalitats:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
Projecte educatiu Batxillerat
Diploma Dual

L’Escola col·labora activament amb diferents projectes


Plurilingüisme

Projecte Sisme – Gasol Foundation

Escoles + Sostenibles

Projecte mSchools

Projecte RTC – Reinvent the Classroom

Fundació Tr@ms

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Desplaça cap amunt