Educació Secundària

Inici » Oferta educativa » Educació Secundària

Diferents metodologies per tal que l’alumnat sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge

En aquesta etapa acompanyem l’alumnat en un moment vital ple d’interessos i descobertes relacionades amb l’autoconeixement, la relació amb els altres i el món que els envolta. Fem que l’escola sigui un espai privilegiat on aplicar de forma globalitzada els sabers prèviament incorporats, amb sentit pràctic, estètic i ètic. Treballem per aconseguir que descobreixin la necessitat d’aprenentatges més complexos tot fent-se preguntes i resolent reptes en equip mentre exerceixen la maduresa des d’una incipient participació en la societat.

A l’etapa d’educació secundària, en què els alumnes entren a l’adolescència, els acompanyem en la formació de la personalitat i la presa de decisions, construint l’aprenentatge a partir de les pròpies experiències, combinant diferents metodologies per tal que l’alumne sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Diploma Dual
Més informació del centre
Imatges del centre

EL PROJECTE EDUCATIU D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L’ESO es defineix com una etapa del sistema educatiu que ha de donar resposta a tots els nois i noies fins als 16 anys, proporcionant-los una preparació que afavoreixi el procés maduratiu per tal que puguin desenvolupar-se al llarg de la seva vida en els diferents aspectes de la seva personalitat.
En acabar aquesta última etapa obligatòria, l’alumnat que hagi assolit els objectius fixats, rebrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, que el facultarà per accedir a l’educació secundària postobligatòria (als batxillerats i a la formació professional de grau mitjà) o bé per incorporar-se al món del treball.

El projecte educatiu d’educació secundària

Treballem a partir de les capacitats personals de cada alumne/a, intentant oferir una educació integral, amb activitats escolars i extraescolars que ajudin al creixement personal tot potenciant les seves aptituds. L’atenció personalitzada és l’eix vertebrador de la formació i una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat de l’alumnat.

Davant una societat canviant, necessitem plantejar diferents formes d’actuar, amb unes metodologies que ajudin a adquirir uns coneixements molt més competencials, preparant els alumnes per a la vida, confiant en les seves possibilitats i capacitats. A partir de la combinació de diferents metodologies: classes magistrals, treball per projectes, l’aprenentatge basat en problemes, la investigació seguint el mètode científic, el servei, etc. potenciem el treball cooperatiu i afavorim l’autonomia de l’alumnat.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

Aspectes Específics

Acció tutorial

 • Incidint en la vessant orientadora de l’educació, ajudant l’alumnat en la seva realització personal i en la relació amb els altres, partint de l’autoconeixement
 • Tutoria setmanal amb el grup
 • Tutories individualitzades
 • Cotutories a ESO per a una atenció més individualitzada

Tecnologies a l’aula

 • Ús del portàtil com a eina de treball a l’ESO
 • Flexibilitat d’utilització de dispositius (Bring Your Own Device)
 • Llibres digitals: es complementa el treball digital amb material en format paper
 • Ús d’eines col·laboratives per a la gestió de les tasques de forma cooperativa
 • GSuite for Education
 • Microsoft 365
 • Acords de col·laboració per a ús de software de forma gratuïta com Office 365 per al nostre alumnat

Treball individual – treball cooperatiu

 • Desenvolupant de forma competencial la seva autonomia personal i capacitats individuals així com potenciant el treball cooperatiu com a recurs metodològic en diferents àrees
 • Projectes interdisciplinars com a matèries optatives a 1r i 2n d’ESO on es treballa de forma global diferents àrees: Revista digital, Tècniques d’estudi, Projectes per la comunitat,…
 • Aprenentatge entre iguals
 • Projectes de treball vertical entre etapes

Llengües estrangeres

Atenció a la diversitat

 • Treball en grups d’atenció a la diversitat en matèries instrumentals: Català, Matemàtiques i Anglès a ESO
 • Atenció i seguiment personalitzat – Plans Individualitzats
 • Col·laboració i comunicació constant amb els centres externs que treballen amb el nostre alumnat

Orientació acadèmica

 • Acompanyament des de la Tutoria en el Pla d’Orientació de l’alumne/a
 • Itineraris acadèmics personalitzats segons competències i expectatives de futur
 • Jornades anuals d’orientació professional a partir de 4t d’ESO
 • Departament d’Orientació i Psicopedagogia propi del centre

Projecte TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

 • Projecte d’ús responsable dels dispositius mòbils
 • Treball de creació d’apps en el marc del projecte mSchools
 • Potenciació del disseny i impressió 3D
 • Programació i robòtica fomentant el treball en grup
 • Treball de les competències digitals de forma transversal
 • Espai Maker dins de l’escola (Edulab)

Expressió musical i artística

 • L’art i la creació artística al servei del dia a dia escolar i del coneixement personal
 • Projectes verticals col·laboratius relacionats amb festes i tradicions de l’escola
 • Fomentar la creativitat i l’expressivitat a través de les arts plàstiques: fotografia, disseny gràfic, grans formats,…
 • Potenciant la interpretació musical de forma individual i grupal: veu, instruments tradicionals, eines tecnològiques,…
 • Aula de creació audiovisual

Aspectes Generals

Projecte de convivència

Escoles + sostenibles

 • La nostra escola s’adequa al concepte d’escola sostenible. El nostre edifici és respectuós amb el medi ambient i compta amb recursos com leds i plaques solars
 • Projecte de participació, d’educació i d’implicació en iniciatives de millora  en relació a l’ambient i a la sostenibilitat
 • Projecte de consum responsable
 • Treball de l’hort de l’escola
 • Dia de la fruita a Ed. Infantil i Primària
 • Estació meteorològica
 • Membre de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)

Sortides, viatges i activitats culturals

 • Activitats i sortides relacionades amb les diferents àrees curriculars: teatres, Barcelona romana, Girona medieval, Zoo, Museu Blau…
 • Colònies cada curs des de P3 fins a 6è EP
 • Camps d’aprenentatge a 1r, 2n i 3r d’ESO
 • Viatge de final de curs a 4t ESO i 2n Batxillerat

Activitats, festes i tradicions

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Desplaça cap amunt