Educació Primària

Inici » Oferta educativa » Educació Primària

Preparar a l’alumnat perquè pugui donar respostes creatives i innovadores

Promovem de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i desenvolupant la capacitat de l’esforç i la cultura del treball. 

Els continguts curriculars dels diferents àmbits de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

Més informació del centre
Imatges del centre

EL PROJECTE EDUCATIU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La finalitat de l’educació primària és preparar a l’alumnat perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. L’educació primària és l’etapa educativa que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

El projecte educatiu d’educació primària

A Primària proporcionem una educació que permet desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials . Prioritzem l’adquisició d’unes bones competències relatives a l’expressió i comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora així com en l’àmbit matemàtic i de les ciències.

Fomentem una visió integral de l’expressió artística, tant plàstica com musical, i l’ús de la tecnologia des d’una vessant reflexiva i crítica com a eina de comunicació i creació.

Treballem l’educació emocional i la cohesió de grup des de les habilitats socials per ajudar a crear ambients de permetin un aprenentatge eficaç a l’aula, basats tant en l’autonomia i aprenentatge individual com en el treball cooperatiu.

Aspectes Específics

Lectura i comprensió

 • Projecte de lectura diària a Primària en català i castellà
 • Treball de l’expressió escrita en grups reduïts
 • Projecte d’expressió oral

Matemàtiques-resolució problemes

 • Enfocament competencial de les matemàtiques basades en un projecte fonamentat en la manipulació, l’experimentació i el raonament crític i d’aplicació a la vida quotidiana
 • Treball sistemàtic de càlcul i problemes
 • Mètode cooperatiu per a la resolució de problemes
 • Treball en grup reduït de càlcul i problemes

Llengua estrangera

Projecte TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

Aspectes Generals

Projecte de convivència

Escoles + sostenibles

 • La nostra escola s’adequa al concepte d’escola sostenible. El nostre edifici és respectuós amb el medi ambient i compta amb recursos com leds i plaques solars
 • Projecte de participació, d’educació i d’implicació en iniciatives de millora  en relació a l’ambient i a la sostenibilitat
 • Projecte de consum responsable
 • Treball de l’hort de l’escola
 • Dia de la fruita a Ed. Infantil i Primària
 • Estació meteorològica
 • Membre de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)

Sortides, viatges i activitats culturals

 • Activitats i sortides relacionades amb les diferents àrees curriculars: teatres, Barcelona romana, Girona medieval, Zoo, Museu Blau…
 • Colònies cada curs des de P3 fins a 6è EP
 • Camps d’aprenentatge a 1r, 2n i 3r d’ESO
 • Viatge de final de curs a 4t ESO i 2n Batxillerat

Activitats, festes i tradicions

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Desplaça cap amunt