Estratègia Digital de Centre

Inici » Estratègia Digital de Centre

Què és l’Estratègia digital de Centre?

La Unió Europea, en el marc de l’estratègia Next Generation a escala d’Estat, ha situat un doble objectiu per al sistema educatiu: la capacitació en marc de competència digital del 80% dels docents i l’elaboració d’Estratègies Digitals pel que fa als centres educatius.

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i el nostre centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del nostre centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

En els documents per a l’organització i la gestió dels centres, en l’àmbit Projecte educatiu del centre, document Cultura digital de centre, s’especifica que els centres hauran de tenir redactada l’estratègia a finals del curs 2022-2023.

Els cicles permanents de diagnosi, objectius, planificació i avaluació seran de 3 anys.

El lideratge de l’EDC correspon a l’equip directiu (Decret d’autonomia dels centres educatius) sota el lideratge pedagògic del director/a (Article 142 de la LEC).

L’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia és la Comissió digital amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

El Procés

Per elaborar l’EDC del nostre centre i concretar-la en un document, hem seguit una sèrie de fases. En primer lloc, hem fet una diagnosi del centre. A partir del resultat d’aquesta diagnosi, dels objectius que marca el PEC, dels objectius que marca el Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on vol arribar el centre en termes digitals, hem seleccionat i prioritzat els objectius a mitjà termini (3 anys). Tot seguit, definirem i farem la planificació accions concretes per aconseguir aquests objectius. De forma periòdica farem l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal modificar i millorar l’EDC. També recollirem totes les accions ja consolidades al centre, plans, protocols, normatives, etc. que conformaran la cultura digital del centre.

Diagnosi

Per detectar els punts forts del centre a mantenir i potenciar, i els punts febles a millorar, cal fer una bona diagnosi.

La nostra diagnosi ha de permetre determinar el grau d’assoliment de les competències digitals en referència als tres eixos del PEDC: alumnat, professorat i centre.

Nosaltres hem optat per fer enquestes amb formularis (etapa infantil, famílies i PAS), l’eina SELFIE (etapes primària, secundària i batxillerat)i l’eina SELFIE for teachers (etapes infantil, primària, secundària i batxillerat).
A continuació us compartim les dades més significatives.

Participació

Equip Directiu
Professorat
Alumnat
Personal (PAS)
Famílies

Selfie

Equesta PAS​

Objectius

Després d’analitzar el conjunt de possibles objectius hem seleccionat aquells que intentarem assolir en el termini establert (3 anys).

Lideratge

Promoure accions de lideratge vers les Competències Digitals

 • Pensar noves propostes didàctiques en totes les etapes per tal de transversalitzar la competència digital.
 • Fomentar la participació com a escola en esdeveniments, o crear-ne de propis, on la competència digital sigui eix principal de la proposta.
 • Promoure nous espais per fomentar aquesta competència.
 • Automatitzar sistemes i processos habituals del centre per a facilitar la tasca quotidiana del personal de l’escola.
 • Generar canals de difusió i comunicació del que es fa en l’àmbit de competència digital per tal de donar valor afegit a la tasca docent.

Desenvolupament professional continu

Crear processos formatius flexibles i dinàmics per a l’equip professional del centre

 • Generar càpsules formatives amb seguiment asincrònic.
 • Crear un espai web amb recursos digitals per al professorat.
 • Promoure la participació de personal del centre, més enllà dels equips de gestió i de coordinació digital, en esdeveniments i congressos relacionats amb Tecnologia i Educació.
 • Crear un espai d’assessorament des de la Coordinació Digital del centre , presencial o online, per a resoldre de forma ràpida dubtes i inquietuds que es generen en l’ús d’eines digitals.
 • Promoure la formació de personal en tecnologia educativa.

Pràctiques d’avaluació

Generar sistemes i pràctiques d’avaluació continua sobre Competència Digital al centre

 • Crear indicadors d’impacte i procés en diferents àmbits de caire digital
 • Implementar rúbriques avaluatives per a alumnat

Planificació

Aquí trobareu les accions detallades per tal d’assolir els objectius fixats amb indicació de la seva temporització, els responsables i els recursos necessaris.

Avaluació

Aquí concretarem indicadors d’assoliments per cada objectiu i indicadors de seguiment de cada activitat. També especificarem quan es farà l’avaluació periòdica de la EDC dissenyada.

Cultura digital​

En aquesta secció recollirem la gestió diaria de l’organització digital del centre. Què estem fent i quines accions ja tenim consolidades i funcionen.

Normativa dispositius mòbils 2223
Pla acollida digital

Plans, procediments, normatives i protocols

 • Desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat
 • Descripció dels serveis digitals que s’ofereixen a alumnes, professorat i famílies, i procediments de gestió: 
 • Acolliment digital dels alumnes, docents i famílies de nova incorporació:
 • Comunicacions amb la comunitat educativa:
 • Portals web i xarxes socials:
 • Acords o protocols de centre referents a l’EDC:

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Desplaça cap amunt