Lectura i comprensió

/ Projecte de lectura diària a Primària en català i castellà.

/ Treball de l’expressió escrita en grups reduïts.

/ Lectura d’autors moderns i clàssics durant la Primària – Lectura eficaç.

/ Projecte d’expressió oral a Ed. Infantil i Primària.

/ Padrins de lectura a Ed. Infantil.

/ Ambients d’expressió/Racons de llengua

Matemàtiques-resolució problemes

/ Enfocament competencial de les matemàtiques basades en un projecte fonamentat en la manipulació, l’experimentació i el raonament crític i d’aplicació a la vida quotidiana des de Ed. Infantil.

/ Treball sistemàtic de càlcul i problemes des d’Ed. Infantil.

/ Mètode cooperatiu per a la resolució de problemes.

/ Treball en grup reduït de càlcul i problemes a Primària.

Llengua estrangera

/ Projecte de plurilingüisme per un ús més quotidià de la llengua anglesa en el dia a dia de l’escola.

/ Activitats de forma transversal des d’Ed. Infantil.

/ Potenciació d’anglès oral a Ed. Infantil i Primària-Auxiliars de Conversa

/ Àrees curriculars en anglès (AICLE) a Primària seqüenciades en diferents cursos: Arts&Craft, Science, Teamworks projects,…

/ Col·laboració amb CIEE – Universitats Americanes que realitzen pràctiques de conversa en petits grups.

Projecte TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

/ Ús d’Ipad’s/ Portàtils des d’Ed. Infantil com a recurs didàctic d’aula.

/ Programació i robòtica per desenvolupar el pensament algorítmic, creativitat i destresa en la solució de problemes.

/ Treball i ús d’eines col·laboratives amb l’alumnat (GSuite for Education /Office 365).

/ Acords de col·laboració per a ús de software de forma gratuïta com Office 365,…per al nostre alumnat .

/ Projectes digitals intercentres amb les escoles de la Fundació Tr@ms.

/ Espai maker dins de l’escola (Edulab)

Projecte ciències

/ Potenciació de l’esperit científic i d’investigació i experimentació als laboratoris.

/ Treball cooperatiu i en grup per potenciar el mètode científic i procés tecnològic.

/ Realització anual de les Jornades de la Ciència, en la que l’alumnat de tots els cursos prepara un treball específic i l’exposa posteriorment als altres alumnes i a les famílies.

/ Minilab: espai d’experimentació i descoberta per a Ed. Infantil.

sproutExpressió artística: Ed. visual i plàstica i Ed. Musical

/ Fonamental en l’educació integral dels nostres alumnes. Dedicació de més hores de les marcades en el currículum oficial al llarg de l’escolarització .

/ L’art i la creació artística al servei del dia a dia escolar i del coneixement personal.

/ Aprenentatge d’instruments: La flauta i instruments Orff

/ Cantada de Nadal de tots els cursos oberta a les famílies.

/ Participació a Cantània, trobada de corals,…

/ Potenciació de la dansa com a expressió corporal i artística , vivencial en festes tradicionals. (Dansa Ara, Castanyada,…)

Tutoria / habilitats socials

/ Activitat setmanal a tots els cursos i a totes les etapes.

/ Es pretén millorar la capacitat de  relacionar-se i comunicar-se uns i altres.

/ Projecte transversal d’habilitats socials i educació emocional fomentant l’autoconeixement, el diàleg i la mediació en la resolució de conflictes.

/ Tutoria individualitzada a partir de Cicle Superior

/ Orientació sobre estratègies de treball.

Atenció a la diversitat

/ Treball de l’alumnat amb necessitats específiques en grup reduït en matèries instrumentals.

/ Reforç/suport a l’aula en diferents àrees des d’ Ed. Infantil.

/ Aula específica de treball flexible amb alumnat amb NEE

/ Potenciació de la detecció precoç de trastorns d’aprenentatge a Ed.Infantil i primers cursos de Primària.

/ Col·laboració i comunicació constant amb els centres externs que treballen amb el nostre alumnat