El CE Montseny té un projecte educatiu ben definit, però és una escola viva, conscient que la societat actual està immersa en una situació de canvis continuats. Per això, evolucionem també de manera constant en els mitjans i en la manera de transmetre els nostres missatges, per tal d’adaptar-nos a la realitat de cada moment, amb la voluntat d’ajudar l’alumnat a ser persones íntegres , formades i responsables, comptant sempre amb el suport conjunt de la família i els diferents estaments del Centre. Concebem l’educació d’acord a l’informe Delors presentat a la UNESCO amb l’objectiu d’encarar els reptes del segle XXI i que s’assenta en 4 pilars:

Aprendre a conèixer: l’educació ha de garantir que els nostres alumnes tinguin la curiositat i l’interès per aprendre i també les eines i l’actitud necessàries per poder aprofitar les possibilitats d’aprendre que tindran al llarg de la seva vida.

Aprendre a fer: hem de formar els homes i les dones del demà per adquirir unes competències que els capacitin per treballar en equip , per fer front a un gran nombre de situacions i sortir enfortits de cada experiència.

Aprendre a viure junts: hem de desenvolupar en ells competèn- cies socials, per saber realitzar projectes en comú, resoldre de forma adient els conflictes amb actituds de comprensió, toleràn- cia i respectant els valors dels 30 articles dels drets humans.

Aprendre a ser: hem d’aconseguir que puguin actuar amb autonomia, responsabilitat personal i criteri propi.