Per què un pla estratègic?

El Centre d’Estudis Montseny compta amb una llarga trajectòria en què ha anat evolucionant, adaptant-se als canvis de l’entorn i a les pròpies necessitats, sense deixar de ser fidel als propis valors. Tenim, doncs, una història. I volem que sigui una història amb molt futur.

Estem en un bon moment. Així ho certifiquen els bons resultats acadèmics del nostre alumnat, el nombre de matriculacions, l’estabilitat del nostre equip, els resultats de la nostra gestió econòmica... Gaudim també d’unes  bones instal·lacions i d’uns serveis ben valorats per famílies i alumnat. És doncs un bon moment per reflexionar, per pensar com, des dels nostres valors i aprenent de la nostra experiència, volem encarar el futur immediat.

És en aquest context que s’ha plantejat el Pla Estratègic 2015-2020, concebut com un procés de reflexió compartit i organitzat. La finalitat del pla estratègic és definir les prioritats d’actuació de la cooperativa en els propers cinc anys (on volem arribar i com ho farem), en base a una visió compartida amb tots els actors involucrats: famílies, alumnat, equip humà.

D’altra banda, el propi procés d’elaboració del pla estratègic ens ha ajudat a “redescobrir” tot allò que ja estem fent, a posar en valor els actius propis, a detectar el potencial de millora i a crear espais de generació d’idees, interacció i innovació.

Els treballs del Pla Estratègic 2015–2020 van començar fa més d’un any, i s’han fet des de la plena consciència del nostre objectiu comú. Per això hem començat el procés des del més essencial, la resposta a les qüestions: Què som i què fem?. Per a què la nostra feina? Quins són els nostres valors? Què ens fa diferents d’altres escoles? Com interpretem la nostra missió com a centre educatiu?

Així, hem fet aflorar l’ideari que ha de guiar les nostres accions, els valors amb els quals ens identifiquem i amb els que hem de ser coherents.

La nostra missió


Proporcionar als nostres infants i joves una educació de qualitat, en una escola oberta, que els faci créixer com a persones i com a ciutadans i ciutadanes.

Aportar coneixements, cultura i valors per fer-los competents per a una societat dinàmica, fomentant una actitud curiosa i crítica i amb compromís amb els seu propi benestar i el de la comunitat.

Com a organització som una cooperativa de pares i mares que treballem conjuntament amb l’equip de l’escola pel nostre objectiu comú.

Els nostres valors com a cooperativa

Ens identifiquem amb els valors següents:

La confiança. Teixim les relacions des de la confiança
entre els membres de l’equip i les famílies, expressem amb honestedat allò que som i fem una gestió transparent dels recursos col·lectius.

El compromís envers els nostres infants i joves, les famílies i les persones que treballem al centre, assumint amb responsabilitat el paper de cadascú en la consecució dels objectius.

La participació. Potenciem relacions i estructures participatives per integrar les diferents mirades en cadascun dels àmbits de gestió.

Valors que impulsen la nostra feina

Ens sentim una escola viva, atenta als canvis en el nostre entorn i amb voluntat d’innovar des del respecte a la nostra pròpia identitat. Per això treballem des de:

La motivació, implicant-nos amb l’escola i fent que tots els espais siguin espais educatius.

La coherència, expressant en la nostra tasca el compromís que assumim amb els nostres alumnes, les famílies, els companys i els de la responsabilitat social, perquè la nostra feina també ens fa créixer com a persones.

La diversitat, entenent i acceptant les diferents realitats que ens envolten i fomentant la pluralitat des del respecte mutu.

La nostra visió, el somni compartit

Partint de la base del respecte a allò que som i allò en el que creiem, hem construït la visió que s’alimenta del somni treballat amb el Consell Rector de la Cooperativa, l’equip humà, els pares i mares i l’alumnat: com volem que sigui el Montseny? Què volem que passi dins l’escola i quines sensacions volem projectar cap enfora?

Volem ser una escola innovadora, reconeguda pel seu projecte basat en  les dimensions emocional, creativa i experimental de l’educació on es singularitzen temps i espais educatius per acompanyar l’alumnat de forma personalitzada.

Volem ser una escola que transmet alegria i motivació, on la curiositat i la reflexió són valors a fomentar dins d’un procés d’aprenentatge interdisciplinar.

Volem reforçar el nostre compromís amb el barri, on som referents tant per la nostra qualitat educativa com per la nostra implicació, perquè assumim la nostra responsabilitat social.

Volem ser una escola activa per aprendre a viure i amb vocació de futur, l’escola on tothom voldria anar.

Com assolir el somni? Els 5 eixos estratègics

Recollint les diferents visions, hem identificat els aspectes clau en els que haurem d’incidir, els 5 eixos estratègics que ens donaran les claus per assolir el somni.

L’eix del projecte educatiu.  Som una escola atenta als canvis de l’entorn i a com aquests influeixen en els nostres alumnes, als quals responem amb continguts, mètodes i tècniques adients. Volem donar nova força a la línia pròpia del centre i potenciar, encara més, metodologies i aprenentatges innovadors i eficaços que els motivin.

Eix del projecte educatiu

PE - Un Projecte Educatiu sòlid, capaç de projectar-nos cap al futur
Objectiu general

Revitalitzar el projecte educatiu i donar força a la línia pròpia del centre.

Justificació

El projecte educatiu del Montseny es fonamenta en una sòlida experiència acumulada i els seus trets fonamentals són coherents amb la visió formulada: “escola atenta als canvis de l’entorn i metodològicament activa”.

Com a escola receptiva als canvis de l’entorn, el projecte educatiu s’ha d’anar adaptant a la realitat d’una societat canviant. Així, el PEC ha anat incorporant elements per atendre noves demandes com l’ús de les TIC o el reforç en l’aprenentatge de les llengües amb especial atenció a la llengua anglesa.

Els fonaments del concepte “d’escola activa” que situa l’alumne en el centre del propi aprenentatge, sorgit en l’època de la renovació pedagògica i que va representar un gir respecte al model de classe magistral tradicional són avui plenament vigents. És cert, però, que vivim un moment de debat intens a l’entorn de noves tendències en el treball a l’aula: treball per projectes, classe inversa, etc. Es planteja la conveniència de redescubrir el concepte d’escola activa i dotar-lo de nou contingut pel que fa a la pràctica docent.

D’altra banda, en la vivència de l’equip docent, el pes del currículum dificulta l’aplicació d’un aprenentatge més pràctic, amb més atenció als procediments que als continguts i amb avaluació continuada.

Es planteja doncs la necessitat d’abordar el Projecte Educatiu de Centre, fent aflorar els fonaments de la línia pròpia del centre i reescrivint-lo a la llum de l’experiència adquirida i la visió aportada per les noves tendències. En definitiva, convertir-lo en l’instrument que engresqui tota la comunitat educativa.

Fites a assolir al 2020

 • Redescobrir la línia metodològica del Montseny per posar-la en la base de tota acció educativa.
 • Reforçar els mecanismes que garanteixen el manteniment de la línia pròpia del centre en tots els nivells educatius.
 • Renovar el PEC dotant de nou contingut alguns conceptes i adaptant les pràctiques.
Com ho farem?

 • Fent immersió en el PEC.
 • Potenciant el treball vertical i interdisciplinar.
 • Aprofitant la infraestructura existent per impulsar les TIC com a instrument per a noves metodologies d’aprenentatge.
 • Fomentant la creativitat i creant entorns que facilitin l’aprenentatge.

L’eix de l’equip humà.  Tenim un equip humà preparat i el posem al centre de la construcció pedagògica; volem afavorir que les idees i les aptituds i capacitats personals flueixin i tinguin espai per tal de posar-se al servei del grup.

Eix de l’equip humà

EH - L’Equip Humà, motor per afrontar els nous reptes.
Objectiu general

Posar l’equip humà al centre de la construcció pedagògica gestionant adequadament el talent i deixant aflorar les capacitats.

Justificació

Si el projecte educatiu és el programari que articula la missió, visió i valors del Montseny, l’equip humà és el maquinari sense el qual el programa no és possible. El motor de la construcció pedagògica. Un dels reptes per al pla estratègic és aconseguir el compromís i l’entusiasme de l’equip, vetllant perquè el seu dia a dia sigui més gratificant i enriquidor

Caracteritzat per un elevat grau d’estabilitat, l’equip humà del Montseny compta avui amb un bon equilibri entre l’experiència i el “saber fer” de la llarga trajectòria docent i la nova mirada dels més recentment incorporats. Els talents personals són sabuts i reconeguts i cal disposar dels mecanismes per que puguin ser posats a disposició dels objectius comuns.

Fites a assolir al 2020

 • Implantar una nova estratègia de formació del professorat per guanyar tant en gratificació personal com en benefici per l’equip.
 • Revisar els espais de coordinació per guanyar en eficàcia i eficiència.
 • Crear espais per a l’intercanvi d’experiències i el foment de les relacions interpersonals.
Com ho farem?

 • Revisant el funcionament dels espais de coordinació i la dinamització de reunions.
 • Definint una nova estratègia de formació.
 • Potenciant les dinàmiques de grup.

L’eix del fet cooperatiu. Som una cooperativa i ho volem fer explícit en tant que ens vincula amb els valors que ens identifiquen i que hem expressat: motivació, compromís, participació. Recolzem iniciatives vinculades al treball cooperatiu i col·laboratiu en tots els àmbits de l’escola.

Eix del fet cooperatiu

FC - El Fet Cooperatiu, la nostra identitat
Objectiu general

Posar en valor el fet cooperatiu tant de portes dins com en la projecció exterior del centre

Justificació

Ésser una cooperativa és un fet que ens diferencia de moltes altres escoles concertades. Si, a més, tenim en compte que som una cooperativa de pares i mares, la diferenciació és encara més clara.

Utilitzar el fet cooperatiu com a estratègia diferenciadora és coherent amb els valors que ens identifiquen i que hem expressat: cohesió, participació, compromís...

El model cooperatiu s’està revaloritzant en el moment actual i, alhora, és un model amb tradició al nostre barri.

Explicitar el model cooperatiu dóna coherència a iniciatives vinculades al treball col·laboratiu en tots els àmbits de l’escola, inclòs l’alumnat.

Fites a assolir al 2020

 • Associar la “marca” Montseny al caràcter de cooperativa.
 • Construir identitat al voltant del fet cooperatiu.
Com ho farem?

 • Fomentant la participació en les assemblees i rellançant el paper del Consell Rector.
 • Fent més visibles i accessibles les figures del Consell Rector i la Gerència.
 • Treballant amb els alumnes els valors cooperatius i portant a la pràctica el treball col·laboratiu.
 • Fent explícit el caràcter de cooperativa tant externament com interna.

L’eix de la participació i la comunicació.  Volem seguir potenciant i enriquint espais i instruments que propiciïn un flux d’informació eficaç i que facilitin i promocionin la participació, tant en horitzontal com en vertical. Volem aprofundir en la creació d’una comunitat cohesionada on tots els agents són conscients de treballar pels mateixos objectius i on el sentiment de pertinença és compartit.

Eix de la participació i la comunicació

CP - Instruments de Comunicació i Participació al servei de l’escola.
Objectiu general

Dotar-se dels mecanismes de comunicació i participació adients.

Justificació

En un entorn cada cop més exigent pel que fa a l’exigència d’immediatesa en la comunicació cal disposar dels mecanismes ben definits focalitzats en la funció de servei a la missió del centre: l’aprenentatge i el creixement personal de l’alumnat.

Comunicació i participació són dos aspectes estratègics per cultivar sentiment de pertinença i de corresponsabilitat. El repte del pla estratègic en aquest àmbit és fomentar la participació sense que hi hagi interferència en l’àmbit que li és propi a cada actor i treballant el consens.

Malgrat disposar de múltiples instruments hi ha hagut una demanda general de millora de la comunicació. Els instruments de comunicació s’han anat implementant a mida que sorgien necessitats o nous contextos, com la unificació dels dos edificis o la implantació d’eines TIC, sense una planificació general prèvia.

Fites a assolir al 2020

 • Disposar d’un pla i uns instruments de comunicació que responguin a les necessitats del centre.
 • Definir i estructurar els canals de participació dels diferents membres de la comunitat educativa d’acord amb els seus rols respectius.
Com ho farem?

 • Elaborant un pla de comunicació.
 • Revisant el paper i el funcionament dels instruments de participació existents.
 • Revisar i actualitzar la documentació de presentació del Montseny.

L’eix del compromís social.  Volem aprofundir en la definició d’una organització socialment sensible i ambientalment responsable, que es compromet i actua per a una societat millor.

Eix del compromís social

CS - Una escola amb Compromís Social
Objectiu general

Explicitar el compromís socials i els valors corporatius de sostenibilitat i responsabilitat social.

Justificació

El Montseny realitza nombroses activitats relacionades amb els valors i/o actituds que es volen fomentar en l’alumnat i en què es creu com a institució: defensa de la vida associativa, desigualtats socials, consum responsable, cooperació, hàbits de salut i esportius, respecte pel medi ambient, sostenibilitat...

Aquests objectius no són sempre prou explícits fins i tot en l’àmbit intern de l’escola, es fan coses sense prendre consciència real de les motivacions i implicacions socials per part de tots els estaments de l’escola.

La dimensió de responsabilitat social de les organitzacions es va situant com un valor afegit en alça que, d’altra banda, enllaça plenament amb altres línies estratègiques d’aquest pla com el fet cooperatiu i l’educació en valors que és present en el nostre projecte educatiu.

Fites a assolir al 2020

 • Explicitar i divulgar el compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social.
 • Augmentar la presència del Montseny al barri.
Com ho farem?

 • Implicant els alumnes en projectes col•laboratius amb benefici social.
 • Promovent projectes de cooperació estables amb altres entitats del barri.
 • Dissenyant i implantant una estratègia de responsabilitat social.

i a partir d’ara, què?

A partir d’ara, posem en marxa el pla estratègic 2015-2020. Dels eixos estratègics se’n deriven diverses actuacions a fer.

Descarrega el PDF amb informació ampliada:

pdf-icon

Informes de seguiment

Us adjuntem els PDF amb informació ampliada relativa a les accions realitzades o iniciades durant els diferents cursos.

Curs 2015/2016 pdf-icon
Curs 2016/2017 pdf-icon