L’ESO es defineix com una etapa del sistema educatiu que ha de donar resposta a tots els nois i noies fins als 16 anys, proporcionant-los una preparació que afavoreixi el procés maduratiu per tal que puguin desenvolupar-se al llarg de la seva vida en els diferents aspectes de la seva personalitat.

En acabar aquesta última etapa obligatòria, els alumnes que hagin assolit els objectius fixats, rebran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, que els facultarà per accedir a l’educació secundària postobligatòria (als batxillerats i a la formació professional de grau mitjà ) o bé per incorporar-se al món del treball.