L’Escola està concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en tots els seus nivells educatius: EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle), EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ESO i BATXILLERAT.

Educació infantil   

La finalitat de l’educació infantil en el centre  és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
En aquesta etapa s’atendran especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social.
En el nostre centre s’imparteix el 2n cicle d’Educació Infantil: P3 , P4 , P5

Educació primària   

L’Educació Primària té com a finalitat proporcionar als nens i nenes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, l’equilibri personal, de relació i actuació social amb l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic, i també una progressiva autonomia d’acció en el seu medi.
Aquesta etapa s’estructura en tres cicles:

  • CICLE INICIAL:                   1r i 2n d’ EP     (6-7 anys)
  • CICLE MITJÀ   :                  3r i 4t d´EP      (8-9 anys)
  • CICLE SUPERIOR:              5è i 6è d´EP    (10-11 anys)

primaria

ESO   

L’ESO es defineix com una etapa del sistema educatiu que ha de donar resposta a tots els nois i noies fins als 16 anys, proporcionant-los una preparació que afavoreixi el procés maduratiu per tal que puguin desenvolupar-se al llarg de la seva vida en els diferents aspectes de la seva personalitat.

En acabar aquesta última etapa obligatòria, els alumnes que hagin assolit els objectius fixats, rebran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, que els facultarà per accedir a l’educació secundària postobligaròria (als batxillerats i a la formació professional de grau mitjà ) o bé per incorporar-se al món del treball.

eso

Batxillerat   

El Batxillerat és una etapa d’ensenyament no obligatori que consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Aquest cicle compleix una important funció d’enllaç entre l’Educació Secundària Obligatòria i l’educació superior  universitària o la transició a l’entrada al món laboral en una millor preparació cultural.

El Centre d’Estudis Montseny, com antiga Secció Filial, té el Batxillerat concertat i compta amb autorització per impartir-ne dues modalitats:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials

batxillerat