Butlletes d'inscripció

Aquestes son les butlletes d'inscripció pels 2 tipus de Campus internacionals de bàsquet i la documentació que cal entregar a partir del 29 d'abril:

Documentació a entregar:

Segons disposa l'article nº 12 del DECRET 267/2016, de 5 de juliol, que regeix les activitats d'educació en el lleure, el/la responsable del campus ha de comptar obligatòriament, a l'inici i durant l'activitat amb una sèrie de documents personals de cada participant:

  • Fitxa de salut omplerta amb la documentació mèdica pertinent adjunta i una foto de l'infant.
  • En cas de resposta afirmativa a qualsevol dels aspectes indicats a la fitxa, cal adjuntar:
    • Certificat mèdic actualitzat on s'especifiqui el tipus d'intolerància o al·lèrgia així com la dieta que s'ha de seguir. SENSE AQUEST, LA FITXA NO TÉ VALIDESA
    • Protocol d'actuació en cas de situació crítica.
  • Fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat. En cas de no estar vacunat/da s'ha de portar un certificat mèdic oficial.
  • Fotocòpia de la targeta magnètica d'identificació sanitària o d'altre document acreditatiu del dret a la prestació de la sanitat pública o de l'assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna de les persones assistents a l'activitat.
  • Document regulador de les dades i dels drets d'imatge.
  • Autorització de sortides i d'atenció mèdica.

Ajuts econòmics

Us recordem que aquest curs podeu sol·licitar ajuts econòmics (del 29 d'abril al 15 de maig) per a les diferents activitats de l'estiu 2019. Heu de passar per la secretaria de l'escola per recollir l'imprès de l'ajut.

Reunió informativa

Si voleu més informació: REUNIÓ INFORMATIVA : DIMARTS 4 DE JUNY A LES 19.30h